BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Gator, vägar

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt  parkeringsplatser, som våra medlemskommuner äger och därmed också är väghållare på.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Skötseln av kommunens vägnät består till största delen av underhåll av beläggningar och dagvattenanläggningar, renhållning (exempelvis sandsopning) samt vinterväghållning.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se