BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Snöskottning och sandning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vinterväghållningen på kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark i samtliga medlemskommuner. Vi sköter även gångbanor i centrala delen av Lindesberg mellan Sundsbron och Prästbron, och mellan järnvägen och Lindesjön.

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning o halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen, enligt de lokala föreskrifterna.

Snöröjning

Vid följande snödjup sätter vi igång och röjer:

Körbanor

5 cm - röjning prioriterade gator                                                     8-10 cm - full röjning

Gång- och cykelväg

5 cm

Fastighetsmark

4 cm

 

Större gator och genomfarter i tätorterna har prioriterad röjning.

När ett normalt snöfall upphört ska snöröjningen vara klar senast 12 tim efter utkallning.

Skolgårdar ska vara röjda senast kl. 08.00 (vardagar).

Tänk på att parkera ditt fordon på lämpligt och lagenligt ställe, för att underlätta vinterväghållningen.

Halkbekämpning

  • Halkbekämpning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig.
  • Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter halkbekämpas snarast innan risk för att halka kan uppstå.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att gångbana i anslutning till fastigheten blir halkbekämpad.
  • Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand (flis) vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort.

Flis istället för sand som halkbekämpningsmedel

För miljöns- och dricksvattnets skull använder Samhällsbyggnad Bergslagen bergkrossmaterial, kallat flis, till halkbekämpning istället för sand. Att vi inte använder natursand beror på att vi följer EU-direktivet att minimera användningen av natursand. Natursandens ursprung är våra rullstensåsar. De fungerar som vattenrenare och betraktas som ändlig resurs.

Bortforsling av snö

Snö forslas endast bort vid problem med framkomligheten, eller när trafiksäkerheten inte kan tillgodoses. Kontakta alltid kommunens kundtjänst vid behov av tippning av snömassor.

Ordningsföreskrifter 
Hälleforsöppnas i nytt fönsterNora öppnas i nytt fönster
Lindesbergöppnas i nytt fönsterLjusnarsbergöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se