BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

FAQ om snöröjning

Vilka vägar snöröjer Samhällsbyggnad Bergslagen?
Vi röjer de vägar där kommunerna har väghållningsansvaret, det är i princip alla gator och cykelvägar inom tätorterna. De större vägarna röjs av Trafikverket, som i sin tur har avtal med olika entreprenörer.

Vem tar bort snövallen på min uppfart som blev efter snöplogen?
Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Vem sköter snöröjning och sandning av trottoaren utanför mitt hus?
Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att gångbanan utanför fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Om det inte finns gångbana, eller om den används som snöupplag, ska motsvarande yta direkt utanför snövallen röjas och halkbekämpas.

Varför tar ni inte bort snöhögar som skymmer sikten?
Samhällsbyggnad Bergslagen har 54 mil gator och gång- och cykelvägar att sköta och snöröja. Det finns med andra ord många korsningar att röja. För att röja en korsning behövs i regel en hjullastare och två lastbilar. Vi tar bort siktskymmande snöhögar och snövallar som hindrar framkomligheten. Detta är dock tidskrävande så det kan dröja en viss tid innan vi hinner utföra detta.

Finns det tillräckligt med pengar för vinterväghållning
Ja, det finns tillräckligt med pengar för en normal vinter och de startkriterier som kommunen har fastställt. Vid vintrar med extrema väderförhållanden, t ex kraftiga långvariga snöfall eller stora temperaturväxlingar, kan det hända att pengarna inte räcker till. Även om de budgeterade pengarna tar slut fortsätter snöröjningen och halkbekämpningen tills vintern är över.

I budgeten för vinterväghållning ingår störsättning, snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning, underhållshyvling, siktröjning/karmskärning, plogskador samt sandupptagning

En hel plogsväng kostar ca omkring 500 000 kronor. Kostnaden består av ersättning till snöröjningspersonal och entreprenörer, plogutrustning, störsättning, underhållshyvling, siktröjning/karmskärning och snöbortforsling.

Hur många plogbilar har Samhällsbyggnad Bergslagen ute efter ett snöfall
Samhällsbyggnad Bergslagen har tillgång till totalt ca 50 snöröjningsfordon (plogbilar, väghyvlar och traktorer). Antalet fordon som kallas ut varierar mellan 20 och 50 beroende på hur mycket snö som fallit.

Hur prioriteras snöröjningen?
Vid plogning prioriteras buss- och huvudgator, ett antal genomgående långa gång- och cykelvägar och därefter plogas villagator.

Hur vet snöröjarna när de ska ut och jobba?
En jourarbetsledare som är i tjänst dygnet runt under snöröjningssäsongen är ytterst ansvarig. Varje entreprenör går ut och börjar snöröja  när något av våra startkriterier för snöröjning är uppfyllda.

Jag har ingenstans att göra av snön. Vad gör jag?
Som fastighetsägare är det din skyldighet att ta hand om snön som finns på din tomt. Du får inte lägga ut snön på gatan eller framför plogvall, utan kan kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför snöbortforslingen.

Kan jag själv kontakta den som plogar min gata?
Om du är missnöjd med snöröjningen kontakta Servicecenter, 0587-55 00 40 eller gör felanmälan själv via webben.

När sätter ni igång och plogar?
Vid följande snödjup sätter vi igång och röjer: Vid 4 cm snöfall börjar vi snöröja exempelvis vid skolor. Vid 5 cm snöfall röjer vi gång- och cykelvägar, samt vid andra prioriterade platser. Full snöröjning startas vid 8-10 cm snöfall. En snöröjning av gång- och och cykelvägar tar omkring sex timmar. Full snöröjning tar omkring 12 timmar från utkallning. Skolgårdar ska vara röjda senast kl. 08.00 (vardagar).

Plogbilen har kört sönder min brevlåda eller häck. Vad ska jag göra?
Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar och postlådor vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska du omgående göra anmälan till Servicecenter. Anmälan gör du enklast med vårt kontaktformulär eller per telefon.

Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Varför plogar ni inte gatorna direkt efter snöfall utan låter bilarna köra fast i snön?
Plogning påbörjas alltid direkt efter snöfall om startkriterierna för snöröjning uppfylls. Åtgärdstiden för plogning varierar mellan fem och 12 timmar. Eftersom trafiken aldrig står still och plogning inte kan utföras samtidigt överallt innebär det att snön ibland hinner packas fast på gatan. När vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is utför kommunen isrivning. Som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

Varför öppnar ni inte infarter till fastigheter vid plogning?
Vi har inte resurser att öppna infarter i samband med plogning. Direkt efter att vi har slutfört en snösväng börjar vi efterarbetet. Då rensar vi busshållplatser och övergångsställen, siktröjer i korsningar och forslar bort snön. Först därefter kan vi börja med öppning av infarter. Efterarbetet kan ta upp till två veckor och då har de flesta redan hunnit öppna sina infarter själv.

När gatan blir ojämn och spårig av packad snö och is utför vi isrivning med väghyvel på genomfartsvägar. På gator inom villaområden börjar vi isrivning på eftervintern 1 mars och då öppnar vi alla infarter.

Får snö från plogbilarna läggas på privat mark?
Kommunen lägger endast snö på kommunägd mark eller inom vägområdet, eller annat enligt avtal. Man får som fastighetsägare räkna med att det läggs snö vid staket och häckar samt att det blir vall framför garageuppfart.

Varför sandas det inte?
Halkbekämpning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter halkbekämpas snarast innan risk för att halka kan uppstå. Fastighetsägaren ansvarar för att gångbana i anslutning till fastigheten blir halkbekämpad.

Det är halt på natten och morgonen. När det är tö på dagarna och kallt på natten gör det att den sand som läggs ut ena dagen fryser in i isen eller under isen till nästa dag. Du ser inte alltid sanden eftersom den hamnar under isen. Privatpersoner kan hämta sand.

Vad kostar en snöröjningsinsats?
Vid ett normalt snöfall kostar en insats ungefär 400 000-500 000 kronor per dag, när både egen personal och entreprenörer är igång. När samtliga resurser är ute och arbetar är det sammanlagt cirka 50 maskiner (maskiner, plogbilar, traktorer) samt ett antal handskottare.

Varför plogar ni igen min garageuppfart?
Vi undviker att ploga igen infarter och försöker hålla en infart på cirka tre meter bred öppen per fastighet.

Vem ska skotta fram postlådan som snöplogen har lagt snö över?
Snövallen ska ligga längs gatan. Kommunen skottar inte fram postlådan. Det gäller även plats för sopkärl.

Varför plogas snön tillbaka när jag skottat min trottoar?
Snön från gatan ska ligga i en jämn vall på gångbanan. Fastighetsägaren ska skotta och sanda för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

Varför lägger ni all snö på ena sidan av gatan?
Om det är en starkt trafikerad gata lägger kommunen över snö från ena sidan av gatan till den andra sidan. På så sätt blir den ena gångbana fri från snövall. Efter detta ska fastighetsägaren ombesörja sandning av gångbanan utan snövall. Om detta lämnas information i respektive postlåda.

Varför tar ni inte bort snön när det är slaskväder?
Vi försöker att ploga bort snöslask, framförallt när kallare väder väntas.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogningen?
Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte kontinuerligt plogar och saltar under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

Vem skottar och sandar trottoarer och gångbanor?
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort.

Snöröjning av cykelställ
Vid snöröjning av gator och torg kommer även cykelställ att röjas samtidigt av snöröjningsmaskinen. Dagen efter kommer handskottning och borttagning av snö med grävmaskin att utföras av cykelställ för att få ställen helt rena från snö.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se