BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift.
Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Den som önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling när uppgifterna kan tas fram med "rutinbetonade arbetsinsatser". Är handlingen lagrad i pappersform men inte kan tas fram av en arbetsinsats som anses rutinbetonad så har förbundet ingen skyldighet att hantera beställningen enligt offentlighetsprincipen. En bedömning ska göras, från fall till fall, om frågan ska avvisas eller utföras mot ersättning.

 Avgift för kopiering av allmänna handlingar

 Kopia

 Avgift

 1-9 sidor (A4)

 Ingen kostnad

 10 sidor

 50 kr

 För varje sida därutöver

 20 kr / sida

 A3 (t.ex. kartor)

 Svartvitt 10 kr / sida

 Färg 20 kr / sida

 

 

 Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar


 Kopia

 Avgift

 Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post

 Ingen kostnad

 Inskanning av 1 - 9 sidor

 Ingen kostnad

 Inskanning av 10 sidor

 50 kr

 För varje sida därutöver

 2 kr / sida

 

 Avgift för försändelse


 Kopia

 Avgift

 Mindre än 20 gram

 Ingen avgift

 Mer än  20 gram

 Portokostnad

 Postförskott, bud, etc.

 Faktisk kostnad

 E-post

 Ingen kostnad

 Databärare (t.ex. USB-minne)

 Tillhandahålls av förbundet till självkostnadspris

Avgiften kan erläggas via Swish, faktura eller genom inbetalning till förbundets bankgiro. Vid insättning via förbundets bankgiro eller via Swish ska referens "begäran" anges.

Dubbelsidig utskrift
Avgift gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två sidor.

Särskilt format
Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se