BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Information om planerade arbeten längs riksväg 63 i Hällefors.

Bergslagens kommunalteknik och Hällefors kommun informerar om arbeten för att förbättra infarten till Hällefors.

Ytan mellan RV63 och Barrvägen och norrut förbereds för en framtida skötsel och för att förbättra infarten till Hällefors.

I samband med arbeten nyanläggs en gångväg till och från busshållplatsen. Gångvägen förses med belysning.
Planteringsbädd för en trädrad och en friväxande häck förbereds för plantering under 2017. För att åstadkomma en jämnare yta tas en del stubbar bort och gropar fylls igen. Ytan mellan trädraden och häcken kommer att klippas en gång om året.

Vid inmätning av de nya träden har det visat sig att de befintliga träden (ca 7m från vägkant) står i vägen för den nya anläggningen.
Trafikverket har dessutom framfört att de befintliga träden närmast riksvägen vållar problem för skötseln (vägsläntsklippning).
I dialog med kommunen har BKT därför kommit fram till att träden närmast riksvägen avverkas nu så att nyanläggningen kan utföras på ett lämpligt sätt. 

Syfte
Syftet är att stegvis ersätta träden längs riksvägen och att skapa en vackrare infart.
Utförande
Grävarbeten och transporter sker under november och december 2016.

Har du synpunkter kan du höra av dig till oss.
Servicecenter: 0587-55 00 40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se