BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Tempelbacken

Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark och belägen på en moränrygg som höjer sig ca 15 m över Lindesjön. Se broschyren om Tempelbacken.öppnas i nytt fönster

Träd och buskar

Bland träden dominerar asp och björk, men här finns även ädellövträd som ek, alm, ask, lönn och lind. Häggen blommar vackert på våren. Bland buskarna återfinns bl.a. hassel, olvon, druvfläder, skogstry och nyponros. Den fridlysta tibasten blommar på bar kvist redan i februari-mars. Svinrot och skogssallad vittnar om den tid då området var betesmark.  Det finns gott om död ved som gynnar ett rikt växt- och djurliv. Vedlevande mossor, lavar, svampar och en mängd insekter har funnit sin livsmiljö här och flera sällsynta arter finns här. I de döda träden hittar fåglar gott om mat och hålhäckande fåglar hittar lämpliga hål.

Fågelliv

Fågellivet är rikt, såväl berguv, kattuggla som hornuggla har iakttagits. Andelen hålhäckande fåglar är hög med bl.a. skogsduva och den allt mer sällsynta mindre hackspetten. Även stenknäck har noterats. Den gynnas av gammal lövskog och träd med stenfrukter.

Vandringsled

Genom reservatet går den mycket populära vandringsleden Lindesjön Runt.

Rastplatser

I kanten till reservatet, i den norra änden, finns en paviljong för lärande och vila. Här finns också en eldplats.

Tempelbackens naturreservat bildades år 1993 och har en areal på 10 ha.

KOM IHÅG att det här är ett naturreservat där du är gäst.

  • Skada inte träd, högstubbar eller liggande träd
  • Gräv inte upp eller plocka växter
  • Stör inte djurlivet
  • Gör inte upp eld
  • Tälta inte
  • Rid inte
  • Framför inte motordrivet fordon

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se