BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Fibbetorpsskogen

Fibbetorpsskogen ligger vackert belägen i sluttningen ned mot Åsbosjöns östra strand, ca 2 km från centrala Nora. Naturreservatet omfattar även en del av sjön.

Syftet med reservatsbildningen är att långsiktigt bevara ett tätortsnära skogsområde med stora biologiska och sociala värden. Skogen ska skötas så att de ekologiska kvalitéerna och möjligheterna till naturupplevelser förbättras.

Nora biologiska förening sköter slåtter, röjning och städning i området. Föreningen sätter också upp fågelholkar och inventerar fåglar i skogen. Se broschyren om Fibbetorpsskogen.öppnas i nytt fönster

Vägbeskrivning

Från södra infarten till Nora, ta vänster mot Hagby ängar och strax efter bron över ån vänster igen. En liten parkering finns vid informationsskylten.      

Friluftsliv

På ängen alldeles vid entrén från Esstorp finns en rastplats med bord och bänkar. Flera väl upptrampade stigar finns i skogen. I södra delen av reservatet går det bra att bada.

Gammal barrskog

Naturreservatet är variationsrikt med många olika växt- och djurarter. Här finns rester av det gamla odlingslandskapet i form av små f d åkertegar och ängar, som nu hålls öppna genom slåtter och/eller slyröjning. Största delen av området utgörs av blåbärsgranskog och hällmarkstallskog. I anslutning till de hävdade markerna är lövinslaget stort med flera olika slags lövträd exempelvis ask, ek och lind. I skogsbrynen håller småfåglarna till. Bland däggdjuren kan räv, grävling och ekorre nämnas. Spår av människans utnyttjande av området finns i form av gruvhål och kolbottnar.

Fakta om reservatet

Det kommunala naturreservatet bildades år 1994 och är 35 ha stort.

Kom ihåg

  • Plocka inte blommor eller skada växtligheten på annat sätt  
  • Gör inte upp eld annat än på anvisad plats
  • Framför inte motordrivet fordon utom till parkeringen
  • Håll hunden kopplad
  • Tälta inte eller ställ upp husvagn annat än på anvisad plats

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se